Sms To List

Sms To List

5 - 10 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Bildschirmfotos Sms To List
Zoomen – Bildschirmfoto von Sms To List für Android
Zoomen – Bildschirmfoto von Sms To List für Android
Kommentare und Bewertungen für Sms To List

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!