7400 IC Series

7400 IC Series

1.000 - 5.000 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Zoomen – Screenshot von 7400 IC Series für Android
Zoomen – Screenshot von 7400 IC Series für Android
Zoomen – Screenshot von 7400 IC Series für Android
Zoomen – Screenshot von 7400 IC Series für Android
แอปพลิเคชั่นค้นหาไอซีตระกูล 7400 series ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เล่นบน Smartphone ที่รองรับเทคโนโลยีจอสัมผัสบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจการใช้งาน ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้พัฒนาได้หาข้อมูลของแอปพลิเคชั่นประเภทเดียวกันมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและดัดแปลงให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม

Kürzlich in dieser Version geändert

อัพเดทภาพพื้นหลัง และเปลี่ยนชื่อของแอพให้ตรงกัน


Kommentare und Bewertungen für 7400 IC Series

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!